โทร. 0-5394-3333, 0-5394-4444
donation@cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

       เนื่องด้วยศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2507 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 54 ปี มีสภาพชำรุดในบางส่วนตามกาลเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลับเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก สมควรได้รับการบูรณะปรับปรุงให้เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงภมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับ ณ ศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยไปประทับ ณ ศาลเพียงตา พร้อมพิธีสมโภช จึงขอเชิญชวนท่าน ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  รายละเอียด

 • โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุกการบริจาค มหาวิทยาลัยจะนำไปรวบรวมและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา อันจะเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถทำประโยชน์และพัฒนาสังคมต่อไป ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  รายละเอียด

 • โครงการบริจาคเงินเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อจัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านมลพิษหมอกควัน มช.”

       ขอเชิญชวนร่วมบริจาค เพื่อร่วม “คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้ทุกลมหายใจ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี จัดสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านมลพิษหมอกควัน มช.”
           - แหล่งรวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านหมอกควัน
           - ต้นแบบ Smart Clean Room เพื่อชุมชน
           - สร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พร้อมเตือนภัยหมอกควัน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
           - โครงการ Better Breathing รณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น จัดหา และรับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่าย
           - โครงการหมอกควันสัญจร   รายละเอียด