โทร. 053 - 943216
humaninfo@cmu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสนับสนุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในพันธกิจรวมทั้งหมด

       
          2. สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
          3. สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของบุคลากรของคณะฯ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
          4. ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
          6. จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
          7. พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายละเอียด