โทร. 053 - 943216
humaninfo@cmu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์

         1. เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (SMART Classroom)
    2. เพื่อนำเงินทุนไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จำนวน 9 อาคาร ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารเหล่านี้ในมูลค่าที่สูงมาก  รายละเอียด