โทร. 053-935073
angsumalee.sri@cmu.ac.th, kanyarat.janta@cmu.ac.th, pranom.wa@cmu.ac.th, rumpaipun.ya@cmu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์   110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค