โทร. 053-948069 และ 053-948078
wariya.on@cmu.ac.th และ sah.fvm.cmu@gmail.com
คณะสัตวแพทยศาสตร์   155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมรับวัตถุมงคล “พระมหาพิงคนคราชัยยะเมตตาสัตว์”

  เพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดมทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์

       
  1. เพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  2. เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ
  3. เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
  4. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์

  รายการของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค จะได้รับ
  1. บริจาคเงินจำนวน 5,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองขัด จำนวน 1 องค์
  2. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
  3. บริจาคเงินจำนวน 3,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองขัด จำนวน 1 องค์
  4. บริจาคเงินจำนวน 2,999 บาท จะได้รับ พระพุทธรูป พระเชียงแสนสิงห์ 1 ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
  5. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ ชุดกรรมการเหรียญเสมา (ลงยา) จำนวน 1 ชุด
  6. บริจาคเงินจำนวน 2,999 บาท จะได้รับ ชุดกรรมการเหรียญเม็ดแตง (ลงยา) จำนวน 1 ชุด
  7. บริจาคเงินจำนวน 1,499 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อเงิน จำนวน 1 เหรียญ
  8. บริจาคเงินจำนวน 299 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวน 1 เหรียญ
  9. บริจาคเงินจำนวน 259 บาท จะได้รับ เหรียญเสมา เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 1 เหรียญ
  10. บริจาคเงินจำนวน 999 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อเงิน จำนวน 1 เหรียญ
  11. บริจาคเงินจำนวน 199 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวน 1 เหรียญ
  12. บริจาคเงินจำนวน 159 บาท จะได้รับ เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 1 เหรียญ

  กรุณามารับพระพุทธรูปและเหรียญบูชา ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการร่วมบริจาคได้ที่
  งานการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ   รายละเอียด

 • โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       
  ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผลกลยุทธ์ที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งใหม่ ด้วยงบประมาณ 270 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพสัตว์ ศูนย์อาหารปลอดภัยและโรคสัตว์สู่คน ศูนย์ส่งต่อภาคเหนือที่มีความเชี่ยวชาญเฉาพในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรองรับการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Residency Program) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการของคณะฯ ในด้านการให้บริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมติคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 270,000,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 (ผูกพันงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี) ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะฯ จะได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนเงิน 108,000,000 บาทและ คณะฯ ต้องสมทบ 60 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 162,000,000 บาท

  การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และยังต้องการรับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้อาคารสามารถรองรับการขยายงานบริการการให้การรักษา โดยเฉพาะเคสเฉพาะทาง และเคสส่งต่อจากสถานพยาบาลสัตว์ในเขตภาคเหนือ และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งจะรองรับการเรียรการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship program) หลักสูตรสัตวแพทย์ประจำบ้าน (residency program) ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรการพยาบาลทางสัตว์  รายละเอียด