โทร. 034-870708, 034-870709, 086-3063824
maritime@cmu.ac.th
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล   119/76 หมู่1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นทุนการศึกษา จัดหาสร้างอาคารพร้อมที่ดิน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

       
  1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
  2. เพื่อจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
  3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลเป็นที่รู้จัก  รายละเอียด