โทร. 053-942083 ต่อ 13, 061-8024443
bmei@cmu.ac.th
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์   สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”

  เพื่อพัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ในพันธกิจรวมทั้งหมด

       1. เพื่อพัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ในพันธกิจรวมทั้งหมด
          2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          3. เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          5. เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ  รายละเอียด