โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106
masscomm@cmu.ac.th
คณะการสื่อสารมวลชน   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)

    เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)

         เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา  รายละเอียด