โทร. 053-217224,053-944632
info@cmualumni.or.th
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   130 ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค