โทร. 053-943039
sddcmu@gmail.com
กองพัฒนานักศึกษา   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ

  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสนับสนุนการบริการชุมชน ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการระดมเงินทุนการศึกษาในโครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เพื่อขอรับการอุปถัมภ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนจากผู้มีใจบุญและเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  รายละเอียด

 • โครงการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมรับพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล

  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

       คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบพระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล เป็นการขอบคุณท่านผู้มีจิตกุศลที่ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ โดยผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  รายการองที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค จะได้รับ
         1. บริจาคเงินจำนวน 199 บาท จะได้รับ เหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดง จำนวน 1 เหรียญ
         2. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวน 1 องค์
         3. บริจาคเงินจำนวน 4,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 5 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทองบรอนซ์ จำนวน 1 องค์
         4. บริจาคเงินจำนวน 7,999 บาท จะได้รับ พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 9 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ทองบรอนซ์ จำนวน 1 องค์

         (หมายเหตุ : พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล ขนาด 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ = หมดแล้ว)

  กรุณามารับพระพุทธรูปด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการร่วมบริจาคได้ที่
  งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียด

 • โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
  3.เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาของนักศึกษา  รายละเอียด

 • โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมกีฬาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬานักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
  3.เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาของนักศึกษา  รายละเอียด