โทร. 053-943499
foundation.cmu@gmail.com
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

       มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงผลของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย
          - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
          - เพื่อพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการการออกกำลังกาย
          - เพื่อหารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแก่ผู้มารับบริการใน  รายละเอียด

 • โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานักศึกษา
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
  - สนับสนุนสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  - ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรของรัฐและบุคลากรทั่วไป
  - ดำเนินการร่วมมือหรือสนับสนุนองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์  รายละเอียด

 • โครงการ MASK4ALL

  เพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลน

       เพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย  รายละเอียด