โทร. 053-943499
foundation.cmu@gmail.com
มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เชิญร่วมบริจาค

 • โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

       มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงผลของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย
          - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
          - เพื่อพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการการออกกำลังกาย
          - เพื่อหารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแก่ผู้มารับบริการใน  รายละเอียด

 • โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       เช่น ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ  รายละเอียด

 • โครงการ MASK4ALL

  เพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลน

       เพื่อจัดทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย  รายละเอียด