โทร. 098-8153444
SPP@cmu.ac.th
สถาบันนโยบายสาธารณะ   สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เชิญร่วมบริจาค

  • โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ

    เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันนโยบายสาธารณะที่มีผลการเรียนดีเด่น

         ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำด้านนโยบายสาธารณะ โดยทุกการบริจาค สถาบันฯ จะนำไปจัดสรรเป็นโครงการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา อันจะเป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้นักศึกษาสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมสู่สาธารณะโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
            ทั้งนี้ผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  รายละเอียด