•   

  โครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

         เนื่องด้วยศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2507 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 54 ปี มีสภาพชำรุดในบางส่วนตามกาลเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลับเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก สมควรได้รับการบูรณะปรับปรุงให้เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงภมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับ ณ ศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยไปประทับ ณ ศาลเพียงตา พร้อมพิธีสมโภช จึงขอเชิญชวนท่าน ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  • 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-941300 Fax :
  • donation@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด