•   

  โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุกการบริจาค มหาวิทยาลัยจะนำไปรวบรวมและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา อันจะเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถทำประโยชน์และพัฒนาสังคมต่อไป ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  • งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943032, 053-943068 Fax :053-943070
  • ssws.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด