•   

  โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์

         1. เพื่อนำเงินทุนไปจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (SMART Classroom)
  2. เพื่อนำเงินทุนไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จำนวน 9 อาคาร ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารเหล่านี้ในมูลค่าที่สูงมาก

  • 239 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053 - 943216, 053 - 943209 Fax :053 - 221595 , 053 - 942309
  • humaninfo@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด