•   

  กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสนับสนุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ในพันธกิจรวมทั้งหมด

         
          2. สนับสนุนพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษา
          3. สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ของบุคลากรของคณะฯ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
          4. ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
          6. จัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา
          7. พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 239 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053 - 943216 Fax :053 - 942338
  • humaninfo@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด