•   

  โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิต

  • 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • 053-942007 ต่อ 318 Fax :053-903760,053-903763
  • kannika.y@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด