•   

  โครงการสมทบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

         

  • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
  • 053-935073 Fax :053-646042
  • angsumalee.sri@cmu.ac.th, apmjunta@gmail.com, vividaor4th@hotmail.com, pikpikrum@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด