•   

  โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

         เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในปี พ.ศ. 2503 อนุปริญญาในปี พ.ศ. 2504 ปริญญาพยาบาลในปี พ.ศ. 2508 ปริญญาโทในปี พ.ศ. 2529 และปริญญาเอกทางการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทุกหลักสูตรที่คณะฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยได้รับการรับรองหลักสูตรสูงสุด 5 ปีมาตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ระดับชาติและานาชาติมากมาย จึงนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีปณิธานที่จะพัฒนางานในทุก ๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง การเตรียมที่พักอาศัยเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีจึงเป็นแผนงานที่มีความสำคัญ ประกอบกับเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของคณะฯ เลขที่ 31/22 ถนนสาย 22 ซึ่งเป็นบ้านพัก 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน ทำให้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง จำเป็นต้องรื้อถอนเพื่อปลูกสร้างใหม่
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างบ้านพักหลักใหม่เพื่อทดแทนหลังเดิมที่เสียงหายทั้งหมด และขอเชิญชวนท่าน ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารบ้านพัก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  • 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-949077, 053-935012 Fax :053-949076
  • manuschanok.s@cmu.ac.th, nantaporn.san@cmu.ac.th, saranya.c@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด