•   

  โครงการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสนับสนุนให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่ไม่สามารถรับภาระต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้และเพื่อส่งเสริมให้การสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร

         
  1. เพื่อสนับสนุนให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะสัตว์ป่วยทนทุกข์ทรมานที่เจ้าของไม่สามารถรับภาระต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
  2. เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรเพี่อพัฒนาในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
  3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อการกุศล

  • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-948078 และ 053-948069 Fax :053-948065 และ 053-948069
  • sah.fvm.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด