•   

  โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         
  ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผลกลยุทธ์ที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งใหม่ ด้วยงบประมาณ 270 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพสัตว์ ศูนย์อาหารปลอดภัยและโรคสัตว์สู่คน ศูนย์ส่งต่อภาคเหนือที่มีความเชี่ยวชาญเฉาพในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรองรับการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Residency Program) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการของคณะฯ ในด้านการให้บริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมติคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 270,000,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 (ผูกพันงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี) ซึ่งตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน คณะฯ จะได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนเงิน 108,000,000 บาทและ คณะฯ ต้องสมทบ 60 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 162,000,000 บาท

  การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และยังต้องการรับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้อาคารสามารถรองรับการขยายงานบริการการให้การรักษา โดยเฉพาะเคสเฉพาะทาง และเคสส่งต่อจากสถานพยาบาลสัตว์ในเขตภาคเหนือ และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งจะรองรับการเรียรการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship program) หลักสูตรสัตวแพทย์ประจำบ้าน (residency program) ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรการพยาบาลทางสัตว์

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป
  • 053-948012 และ 053-948002 Fax :053-948065 และ 053-948069
  • deanvet@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด