•   

  โครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสนับสนุนโครงการหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         
  1 เพื่อเชิดชูและเฉลิมฉลองชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดย Time Higher Education ประเทศอังกฤษ
  2 เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ซึ่งแพร่ระบาดและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก
  3 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกช้างทุกคน
  4 เพื่อให้ลูกช้างได้ใช้ของดี ในราคาย่อมเยาว์ อันส่งผลให้ลดผลกระทบ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงค์ชีพแก่นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันพร้อมทั้งผู้ปกครอง
  5 เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลด้านการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
  6 เพื่อสร้างรายรับมาสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่บัญญัติไว้

  • สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 คณะบริหารธุรกิจ ห้อง MIC ชั้น 1
  • 0-5394-4922 Fax :-
  • accbacmualumni@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด