•   

  โครงการ “พัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์”

  เพื่อพัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ในพันธกิจรวมทั้งหมด

         1. เพื่อพัฒนาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ในพันธกิจรวมทั้งหมด
          2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          3. เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานในการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากรและนักศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
          5. เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ

  • สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-942083 ต่อ 13, 061-8024443 Fax :053-942083 ต่อ 18
  • bmei@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด