•   

  โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)

  เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน (Mass Comm CMU Learning Space)

         เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

  • 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 0 5394 2703 ต่อ 106 Fax :0 5394 2704
  • masscomm@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด