•   

  โครงการบริจาคเงินสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อสมทบกองทุน 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปี ดังกล่าว ได้แก่
           - กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ/ปาฐกถาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อสาธารณชน
           - กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากหมอกควัน การปลูกป่าและดูแลรักษาป่าที่ปลูกเดิม เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะ
           - กิจกรรมจัดทำของที่ระลึก /หนังสือที่ระลึก เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะรัฐศาสตร์ฯ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้ากองทุนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ฯ ต่อไป

  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-942985, 053-942961 Fax :053-942988
  • polsci@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/12/2563