•   

  โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)

  เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

         เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะรวบรวมเงินสนับสนุนนี้เพื่อจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  • 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 053-943514 Fax :
  • saranya.m@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : 01/06/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/10/2564