•   

  โครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ

  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสนับสนุนการบริการชุมชน ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการระดมเงินทุนการศึกษาในโครงการ 1 คน 1 ทุนการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างชาติ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เพื่อขอรับการอุปถัมภ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนจากผู้มีใจบุญและเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยผู้บริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  • ศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943045, 053-943068 Fax :053-943070
  • cmupco@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด