•   

  โครงการรับบริจาคทุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
  3.เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาของนักศึกษา

  • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943055 Fax :053-943070
  • sdd.cmu43055@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด