•   

  โครงการ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช.”

  เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตบัณฑิต (นักศึกษาเก่า) ออกไปรับใช้สังคมแล้วประมาณ 196,303 คน (พ.ศ. 2562) นักศึกษาเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ในวงการ/ สาขาอาชีพต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบทั่วโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองเห็นความสำคัญและศักยภาพของนักศึกษาเก่าเหล่านี้ที่สามารถจะกลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านวิชาการความรู้ การเป็นแหล่งฝึกงาน ตลอดจนด้านเงินทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า และแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการด้านประสานสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่า และดึงศักยภาพนักศึกษาเก่ากลับมาช่วยพัฒนา มช. ผลงานที่เป็นรูปธรรมด้านการระดมทุน ได้แก่ ความสำเร็จของกองทุน 40 ปี 40 ล้าน ซึ่งจัดตั้งในโอกาส มช. ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมระดมทุนจากนักศึกษาเก่า มช. และผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนา มช. จนได้ยอดเงินทุนครบตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการแต่ผลสำเร็จของกองทุน 40 ปี 40 ล้าน เป็นเพียงการจุดประกายของการกระตุ้นให้นักศึกษาเก่า มช. สนใจกลับมาร่วมช่วยพัฒนา มช. ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณอีกมากมหาศาล จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้ง “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช. ” เพื่อเป็นกองทุนในการระดมทุนจากนักศึกษาเก่า มช. เพิ่มเติมต่อไป

  วัตุประสงค์

          1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
          2. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อสมทบ “กองทุนลูกช้างเพื่อ มช. ”
          4. อื่นๆ (ตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค : บริจาคตรงให้คณะ หรือ ชมรมเฉพาะต่างๆ)

  • โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • 053-942624 Fax :053-942625
  • alumni@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด