•   

  โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดี แก่พระสงฆ์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ต่อเนื่องปีที่ 5

  เพื่อให้บริการทันตกรรม กลุ่มพระภิกษุ สามเณร ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้อง

         

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943499 Fax :053-942684
  • foundation.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 05/09/2562

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด