•   

  โครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ต่อเนื่องปีที่ 6

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

         มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการออกกำลังสร้างสุขภาพดี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงผลของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย
          - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
          - เพื่อพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการการออกกำลังกาย
          - เพื่อหารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแก่ผู้มารับบริการใน

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943499 Fax :053-942684
  • foundation.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 05/09/2562

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด