•   

  โครงการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานักศึกษา
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
  - สนับสนุนสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  - ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรของรัฐและบุคลากรทั่วไป
  - ดำเนินการร่วมมือหรือสนับสนุนองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อการสาธารณประโยชน์

  • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • 053-943499 Fax :053-942684
  • foundation.cmu@gmail.com
  • วันที่เริ่มบริจาค : 05/09/2562

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด