•   

  โครงการรับบริจาคทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สู่สาธารณะ

  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันนโยบายสาธารณะที่มีผลการเรียนดีเด่น

         ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นผู้นำด้านนโยบายสาธารณะ โดยทุกการบริจาค สถาบันฯ จะนำไปจัดสรรเป็นโครงการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา อันจะเป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้นักศึกษาสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมสู่สาธารณะโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
          ทั้งนี้ผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาผ่านระบบ e-Donation สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  • สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • 098-8153444 Fax :
  • SPP@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : 28/01/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด