•   

  โครงการบริจาคเงินเข้ากองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพื่อบูรณะอาคารเรียนหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ (ตึกฟิสิกส์ 1) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง

         อาคารฟิสิกส์ 1 เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 54 ปี ใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาและสร้างงานวิจัยที่ทรงคุณประโยชน์มาตลอด 5 ทศวรรษ
  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะอาคารหลังนี้ให้คงอยู่อย่างสง่างามใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ผ่านแสงและเงาจากดวงอาทิตย์ มาสู่สถาปัตยกรรมในการปรับปรุงอาคาร ส่วน lecture hall, co-working space และภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 60 ปี

  •        งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • หน่วยการเงินและบัญชี 053-943312, คุณอัมพร ทัพบุรี 053-943459, คุณอังคณา ศิริบูรณ์ 053-943460 Fax :053-222268, 053-892274
  • amporn.ta@cmu.ac.th, angkana.si@cmu.ac.th
  • วันที่เริ่มบริจาค : ไม่กำหนด

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : ไม่กำหนด